Intervenţia WJRO a fost esenţială pentru retragerea Pinkasului clujean, de la licitaţia din New York. Interviu cu Gideon Taylor, preşedinte executiv WJRO[i]


Vineri 12 februarie 2021 Comunitatea Evreilor Cluj lua cunoştinţă de faptul că peste 6 zile (din care două de weekend), Casa de Licitaţii Kestenbaum & Company din Brooklyn, N.Y. urma să scoată la vânzare un registru funerar, datând din secolul al XIX-lea, care a aparţinut Confreriei Sacre (Chevra Kadisha) a Comunităţii Evreieşti Ortodoxe din Cluj. Acest registru manuscris, frumos decorat şi legat artistic, nu fusese văzut de niciun membru al Comunităţii, dar era cunoscut din scrierile despre istoria evreimii clujene şi căutat de istorici vreme de decenii. Dacă ar fi recuperat, ar putea constitui piesa de bază a Muzeului Evreiesc în curs de organizare şi o sursă importantă de informaţii pentru cercetătorii istoriei evreilor din Cluj.

Practic, Comunitatea Evreilor Cluj avea la dispoziţie patru zile ca să acţioneze. Singura şansă era să se adreseze către World Jewish Restitution Organization pentru eventuale discuţii cu reprezentanţii casei de licitaţii.

Evreii clujeni nu erau prea încrezători în succesul acestui demers, dar iată că WJRO a reuşit performanţa de a retrage de la vânzare atât Pinkas Klali Chevra Kadisha, cât şi alte 16 manuscrise evreieşti, provenite din spaţiul Bazinului Carpatic, scoase la licitaţie cu acelaşi prilej.

Gideon Taylor, preşedinte executiv WRJO (photo credit Francesco Serafni)

Pentru a afla mai mult în legătură cu acest demers eficient, Revista Baabel  s-a adresat d-lui Gideon Taylor, preşedintele executiv al World Jewish Restitution Organization (WJRO).

Andrea Ghiţă: Săptămâna trecută aţi reuşit să opriţi, în timp record, licitarea unor manuscrise evreieşti valoroase. Cum s-a raportat partea vânzătoare la acest demers și ce se poate face în continuare pentru returnarea acestor obiecte comuntăţilor cărora le aparţin de drept?

Gideon Taylor: WJRO – World Jewish Restitution Organization [Organizaţia Mondială Evreiască pentru Restituiri] s-a bucurat să poată sprijini oprirea licitației prețioaselor documente ale evreilor din România, de către Kestenbaum & Company, la New York. Acest registru reflectă o parte importantă a istoriei comunității evreiești din Cluj. Deşi preavizul nostru a ajuns doar cu două zile înainte de data licitaţiei, am constatat cu plăcere că Dl Kestenbaum a răspuns că va retrage obiectele respective de la licitație. Curând după aceea Dl Kestenbaum ne-a informat că persoana care i le-a încredinţat și care locuiește în America de Nord, doreşte să poarte discuţii cu WRJO. Suntem în aşteptarea acestor discuţii.

A.G.: La 75 de ani de la încheierea celui de al Doilea Război Mondial, mai există un număr mare de obiecte de artă, cărţi şi manuscrise valoroase care au fost proprietatea comunităţilor evreieşti şi au dispărut în Holocaust. Ce instrumente are WJRO pentru a le identifica şi recupera?

Gideon Taylor: Această întâmplare atrage atenția asupra problemei mai ample a bunurilor culturale evreiești luate pe nedrept în timpul Holocaustului şi care în prezent sunt deținute de persoane private. Acesta este un apel la acțiune pentru a se asigura că bunurile culturale evreiești luate pe nedrept în timpul Holocaustului și după aceea să fie identificate, proveniența lor să fie determinată și pretențiile de recuperare a acestor bunuri să fie soluționate cât mai repede. Instituțiile private și agenții intermediari au responsabilitatea de a sprijini cercetarea intensivă și sistematică a provenienței obiectelor, de a pune la dispoziție rezultatele acestor cercetări și de a înlesni soluționarea justă și corectă a revendicărilor. WJRO va contacta agenții și alte persoane implicate în vânzarea de bunuri culturale evreiești pentru a se asigura că ei respectă aceste practici.

Menţionez că WRJO şi Conference on Jewish Material Claims (Conferinţa pentru Revendicările Materiale Evreieşti, Claims Conference) au o iniţiativă comună sub genericul Looted Art and Cultural Property Initiative (Proprietăţi artistice şi culturale jefuite). În cadrul acesteia am publicat online două documente: un îndrumar pentru cercetarea provenienţei obiectelor de cult evreieşti – Handbook on Judaica Provenance Research: Ceremonial Objects (http://art.claimscon.org/home-new/looted-art-cultural-property-initiative/judaica/handbook-judaica-provenance-research-ceremonial-objects/) şi un catalog descriptiv al obiectelor iudaice jefuite – Descriptive Catalogue of Looted Judaica (http://art.claimscon.org/home-new/looted-art-cultural-property-initiative/judaica/descriptive-catalogue-of-looted-judaica/). Alături de acestea furnizăm şi alte informaţii privitoare la obiectele de artă, cărţile şi manuscrisele care au fost în proprietatea comunităţilor evreieşti.

A.G.: Ce ne puteţi spune despre stadiul recuperării/restituirii obiectelor de artă şi de cult ale comunităţilor evreieşti de pe teritoriul Ungariei din perioada 1940-1944?

Gideon Taylor: Recuperarea/restituirea obiectelor de artă şi de cult evreieşti care provin din Ungaria este deosebit de dificilă. După Holocaust multe obiecte au fost duse în Rusia de către brigăzile speciale de trofee de război ale Armatei Roşii, în timp ce altele, care au ajuns după război în occident, au fost distribuite de către organizaţia Jewish Cultural Reconstruction în Israel, Statele Unite ale Americii şi Austria. Deşi guvernul ungar deţine o bază de date a obiectelor de artă dispărute, aceasta nu se află la dispoziţia publicului. Multe obiecte au fost distruse în timpul războiului sau au ajuns în mâini private. Am dori să încurajăm şi România să facă mai multe cercetări privind istoria obiectelor jefuite sau dispărute, respectiv asupra provenienţei obiectelor de artă, cultură şi cult, aflate în colecţiile actuale din România.

A.G: WJRO colaborează fructuos în acţiunile de recuperare a obiectelor de artă şi de cult evreieşti, cu mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est. Ne puteţi da detalii şi dacă aveţi în vedere să extindeţi această colaborare şi cu spaţiul Bazinului Carpatic, de unde au provenit şi obiectele supuse licitaţiei în 18 februarie 2020.

Gideon Taylor: În timpul Holocaustului au fost jefuite sau distruse sute de mii de obiecte de artă şi de cult evreieşti. WJRO se ocupă atât de proprietăţile imobiliare cât şi de cele mobile evreieşti, inclusive obiectele de artă şi de cult, din spaţiul central şi est-european, inclusiv din Bazinul Carpaţilor Toate ţările din această regiune au semnat declaraţii internaţionale de importanţă majoră, precum Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art [Principiile Conferinţei de la Washington asupra obiectelor de artă confiscate de nazişti] şi Terezin Declaration on Holocaust Era Assets [Declaraţia de la Terezin asupra bunurilor din perioada Holocaustului şi alte aspecte legate de ele], din 2009. Totuşi, cea mai mare parte a proprietăţilor artistice şi culturale evreieşti individuale şi comunitare, jefuite în timpul Holocaustului, încă nu au fost returnate. Aceste ţări mai au mult de făcut în această privinţă.

Vă mulţumesc pentru interviu.

Andrea Ghiţă

(revizuirea traducerilor Hava Oren)

[i] English version of the interview:

Following the essential intervention by WJRO the Cluj Pinkas has been withdrawn from the New York auction. Interview with Gideon Taylor, WJRO Chair of Operations.

On Friday, 12th of February, 2021 the Jewish Community of Cluj became aware that within seven days the Kestenbaum & Company Auction House in Brooklyn, N.Y. was going to put up for sale a funerary register, dating from the nineteenth century, which belonged to the Sacred Society of the Orthodox Jewish Community in Cluj. This beautifully decorated handwritten book had never been seen by any member of the Community, its existence was known only from a monograph on Cluj Jewry and historians had been searching for it for decades. If recovered, it could be the centerpiece of the Jewish Museum being organized right now, as well as an important source of information for researchers of Jewish history in Cluj. The community had only four days in which to act. It sought the help of the World Jewish Restitution Organization. The Jewish Community of Cluj did not have very high expectations, but WJRO managed to stop the sale of the Pinkas and 16 other Jewish manuscripts from the Carpathian Basin, put up for auction on the same occasion.

To find out more about this efficient approach, Revista Baabel addressed to Gideon Taylor, Chair of Operations, World Jewish Restitution Organization (WJRO).

Andrea Ghiţă: Last week you managed to stop, on a very short notice, the auction of valuable Jewish manuscripts. How did the seller relate to this approach and what can be done next to return these objects to the communities to which they belong by right?

Gideon Taylor: The World Jewish Restitution Organization (WJRO) was glad to be able to assist in halting the auction of the precious documents of Romanian Jewry by Kestenbaum & Company that were here in New York.  They represent an important part of the history of the Jewish Community in Cluj.  Although we had only two-days’ notice before the auction, we were pleased that Mr. Kestenbaum responded that he would withdraw the items from auction.  Shortly thereafter, Mr. Kestenbaum, informed us that the consignor, who lives in North America, wanted to engage in a dialogue with WJRO. We await this dialogue.

A.G.: 75 years after the end of World War II, there are still a large number of valuable works of art, books, and manuscripts that were owned by Jewish communities and disappeared in the Holocaust. What tools does WJRO have to identify and recover them?

Gideon Taylor: This incident draws attention to the wider issue of Jewish cultural property wrongfully taken during the Holocaust that is now in private hands. This is a call to action to ensure that Jewish cultural property wrongfully taken during the Holocaust and its aftermath is identified, that its provenance is determined, and that claims to recover such property are resolved expeditiously.  Private institutions and dealers have a responsibility to support intensified systematic provenance research, make the results of this research available, and facilitate just and fair solutions. WJRO will reach out to dealers and others engaged in the sale of Jewish cultural property to make sure that they adhere to these practices. 

In addition, WJRO and its sister agency, the Conference on Jewish Material Claims Against Germany  (Claims Conference) have a Looted Art and Cultural Property Initiative that has published online the Handbook on Judaica Provenance Research: Ceremonial Objects

http://art.claimscon.org/home-new/looted-art-cultural-property-initiative/judaica/handbook-judaica-provenance-research-ceremonial-objects/)

and a Descriptive Catalogue of Looted Judaica

http://art.claimscon.org/home-new/looted-art-cultural-property-initiative/judaica/descriptive-catalogue-of-looted-judaica/

and other information on art, books, and manuscripts that were owned by Jewish communities.

A.G.: What can you tell us about the progress of recovery / restitution of art and objects of worship of the Jewish communities on the territory of Hungary between 1940-1944? 

Gideon Taylor: Recovery/restitution of art and ceremonial objects that were in the territory of Hungary is particularly difficult.  After the Holocaust, many objects were taken to Russia by the Soviet Trophy Brigades, while others that ended the war in the west were distributed by Jewish Cultural Reconstruction to Israel, the United States, and Austria.  Although the government of Hungary maintains a database of lost artworks, it is not publicly available.   Many items were destroyed in the war or fell into private hands.   We would like to encourage Romania to do more research on the history of what was taken or disappeared during this period, as well as provenance research on art and other cultural and religious property in existing Romanian collections.

A.G.: In the recovery of Jewish art and worship objects WJRO has a fruitful collaboration with several countries in Central and Eastern Europe. Can you tell us whether you plan to extend it also to the Carpathian Basin area, where the objects subject to the auction on February 18, 2020 came from?

Gideon Taylor: Hundreds of thousands of works of Jewish art and worship objects were looted or destroyed during the Holocaust.  WJRO works throughout Central and Eastern Europe on both immovable and movable property, including Jewish cultural property and religious objects.  This includes the Carpathian Basin area.  All the countries in the region endorsed major international declarations such as the Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art and the 2009 Terezin Declaration on Holocaust Era Assets.  However, most art and cultural property looted from Jews and Jewish communities during the Holocaust has not yet been returned. These countries still have much work to do to address these issues. 

Thank you for the interview.

 

 

Opiniile exprimate în textele publicate  nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor.

Comentariile cititorilor sunt moderate de către redacţie. Textele indecente şi atacurile la persoană se elimină. Revista Baabel este deschisă faţă de orice discuţie bazată pe principii şi schimbul de idei.

 

4 Comments

 • iuliana socea commented on February 27, 2021 Reply

  Felicitări celor ce au acţionat şi au obţinut această importantă victorie . O menţiune specială Andreei pentru interviu şi expunerea în spaţiu public a problemei .

  • Andrea Ghiţă commented on February 27, 2021 Reply

   A fost o acţiune comună, în care comunitatea a primit un sprijin major din partea lui Zoltán Tibori Szabó, directorul Institutului de Studii de Holocaust şi Genocid, care colaborează cu WJRO, şi ne-a sfătuit să apelăm la acest for. Victoria e doar parţială. Sperăm că registrul de înmormântări din 1836 va reveni acasă, sperăm că deţinătorul actual va înţelege că locul acestui registru este la proprietarii săi de drept, al căror nume figurează chiar pe acest valoros manuscris. E drept că Baabel a semnalat prima în spaţiul public apariţia Pinkasului la o licitaţie din New York, însă cel mai important este că New York Times a publicat un articol amplu pe acelaşi subiect, în ediţia de sâmbătă 19 februarie. https://www.nytimes.com/2021/02/19/arts/auction-house-suspends-sale-jewish-burial-records.html

 • evagalambos commented on February 25, 2021 Reply

  Excelent interviul și tot demersul comunității din Cluj. Au mau fost și alte cazuri când, din fericire, s-a acționat pentru a împiedeca vânzarea obiectelor.

 • tiberiu ezri commented on February 25, 2021 Reply

  Felicitari World Jewish Restitution Organization si felicitari si tie Andrea!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *